REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ DETOKSVIP.PL
Spis treści: 
 1. Postanowienia ogólne.  
 2. Definicje. 
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.  
 4. Warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.  
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Dane osobowe. 
 7. Własność intelektualna. 
 8. Postanowienia końcowe.
 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Strona internetowa https://detoksvip.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi Elektronicznej Strony internetowej https://detoksvip.com.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 
 • 2 DEFINICJE
 1. STRONA– strona internetowa prowadzona pod adresem: https://detoksvip.com.pl  
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane umożliwiające bezpośredni kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą. 
 3. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony. 
 4. USŁUGODAWCA – DETOKSVIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Magdalence, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583074, NIP: 5361920925, kapitał zakładowy 5.000 zł, adres e-mail: biuro@detoksvip.pl
 5. UŻYTKOWNIK – osoba odwiedzająca Stronę i korzystająca z Usługi Elektronicznej. 
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony, której rodzaj i zakres uregulowany został w § 3 niniejszego Regulaminu. 
 • 3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZĄ 
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony internetowej: 
 1. dostęp do informacji i artykułów umożliwiających zaznajomienie się z problematyką uzależnień oraz terapii leczenia uzależnień,  
 2. dostęp do informacji dotyczących działalności współpracujących z nim podmiotów świadczących usługi określone na stronie, 
 3. korzystanie z Formularza Kontaktowego. 
 1. Informacje i artykuły, o których mowa w ust. 1 zostały opracowane i umieszczone w dobrej wierze oraz przy zachowaniu szczególnej staranności i rzetelności. Informacje te nie stanowią jakichkolwiek zaleceń czy porad lekarskich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, dokładność i aktualność zamieszczonych informacji i artykułów, ani odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych na Stronie. 
 • 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA, ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w niniejszym Regulaminie przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Użytkownik ponosi jedynie koszty połączenia ze Stroną zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.  
 2. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę. 
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta między Usługodawcą, a Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi Elektronicznej.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usługi Elektronicznej.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to:
 1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, 
 2. dostęp do poczty elektronicznej, 
 3. przeglądarka internetowa, 
 4. włączenie w przeglądarce internetowej plików cookies oraz Javascript. 
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, nieprawdziwym lub mogących wprowadzić w błąd, a także zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenie systemów komputerowych.  
 • 5 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Strony Użytkownik może składać na przykład pisemnie, na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (dane wskazane w definicji Usługodawcy). 
 2. W wiadomości reklamacyjnej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez niego sposób.
 • 6 DANE OSOBOWE 
 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 2. Kompleksowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z niniejszej Strony dostępne są w „Polityce Prywatności” 
 • 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie  korzystają z ochrony prawno autorskiej. 
 2. Użytkownik może korzystać z materiałów prezentowanych na Stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Jakiekolwiek korzystanie z tych materiałów poza ten zakres wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Brak uzyskania zgody o której mowa w poprzednim zdaniu, stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkować może odpowiedzialnością cywilną oraz karną. 
 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2019 r. i ma zastosowanie do usług świadczonych od tej daty. 
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, treść nowego Regulaminu zostanie udostępniona na Stronie.
 3. Zmiany regulaminu nie mają zastosowania do usług świadczonych przed dokonaniem jego zmiany. 
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników, będących konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
Jako jedyny ośrodek w Polsce zapewniamy opiekę wykwalifikowanych lekarzy 7 dni w tygodniu
INFORMACJE
O DETOKSVIP

Współpracujemy z wieloma firmami medycznymi, konsorcjami, lekarzami świadczącymi usługi na wezwanie oraz m.in. psychologami, terapeutami i innymi specjalistami na terenie całego kraju.

U nas i dla nas to Ty jesteś najważniejszą osobą. Zrób pierwszy krok, zadzwoń i pozwól nam działać. Gdy Twoje zdrowie stanie się naszym wspólnym celem­ na efekty nie będziesz musiał długo czekać!

Centrum konferencyjno szkoleniowe
Domaniewska 47/10,
02-672 Warszawa
+48 512 390 500
 

Konsorcjum leczenia uzależnień Wrocław
Piłsudskiego 74/lokal 320
50-020 Wrocław
+48 512 390 500

Piłsudskiego 74/lokal 320
50-020 Wrocław
+48 512 390 500
+48 780 020 487

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk-Otomin
ul. Klonowa 8
80-298 Otomin
+48 512 390 500

ul. Klonowa 8
80-298 Otomin
+48 512 390 500
+48 58 585 99 69

Konsorcjum leczenia uzależnień Wrocław
ul. Boczna 2
11-400 Wrocław
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień DetoksVIP
Leśna 30
05-506 Magdalenka
+48 512 390 500
 

Konsorcjum leczenia uzależnień Kraków
ul Sportowa 41,
32-040 Świątniki Górne, Kraków
+48 512 390 500

ul Sportowa 41,
32-040 Świątniki Górne, Kraków
+48 512 390 500
+48 12 300 28 84

Konsorcjum leczenia uzależnień Konin
62-500 Posada/Konin
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk
ul. Bolesława Chrobrego 96E/65
80-414 Gdańsk
+48 607 923 400

ul. Bolesława Chrobrego 96E/65
80-414 Gdańsk
+48 607 923 400

4MIPCGROUP
ORLY
ORLY
Orły
My icon title
My icon title
All Rights Reserved DetoksVIP 2020 | Copyright by DetoksVIP 2020 | licenced by IV MI – PC GROUP | Creativity Overload by PixelCrafter
LAUREAT KONKURSU | ORŁY MEDYCYNY 2018 i 2019