• Administrator Danych Osobowych
 1. Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest DETOKSVIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Magdalence, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583074, NIP: 5361920925, kapitał zakładowy 5.000 zł, adres e-mail: biuro@detoksvip.pl [dalej: „Administrator”]. 
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności należy wyjaśnić, iż termin „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, odwiedzającą dobrowolnie Stronę internetową https://detoksvip.com.pl i korzystającą z Usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez przeglądanie informacji znajdujących się na Stronie, a także poprzez kontaktowanie się z właścicielem Strony za pomocą formularza kontaktowego; termin „RODO” oznacza  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L2016, Nr 119, s.1). 
 • Zakres, cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych
 1. Użytkownik ma możliwość kontaktowania się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres biuro@detoksvip.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 507 177 222, a także za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie. Dane podane w ten sposób są traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych ograniczono do minimum niezbędnego do świadczenia usług na Stronie. Wraz z wiadomością wysłaną przez Użytkownika do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego podaje on swoje imię oraz adres e-mail, a także opisuje treść swojego zapytania. W przypadku wiadomości wysłanej przez Użytkownika do Administratora za pośrednictwem wiadomości e mail, podaje on wskazane przez siebie dane osobowe. 
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne i we wskazanych poniżej celach:
 4. w celu przygotowania do zawarcia umowy z Użytkownikiem oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, jako przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, 
 5. w celu informowania o działalności ośrodków leczenia uzależnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, 
 6. w celu archiwizacji korespondencji Użytkownika z Administratorem, na potrzeby ustalenia jej przebiegu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
 7. w celu dopasowania treści Strony do preferencji i zainteresowań Użytkowników, dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 • Odbiorcy danych osobowych/ kategorie odbiorców danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, podmiotom działającym w imieniu Administratora lub na jego zlecenie, w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych obowiązków/umów, jak również Użytkownikowi.  
 • Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej
Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.   
 • Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu
 1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędnych do realizacji celów strony internetowej i świadczenia usług przez Administratora. Po zakończeniu tego okresu dane osobowe będą przechowywany przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze współpracą w powyższym zakresie lub okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na niego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. aż do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Uprawnienia 
 1. Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
 2. Użytkownik w każdym czasie jest uprawniony do: 
 1. dostępu do danych osobowych, 
 2. sprostowania danych osobowych, 
 3. usunięcia danych osobowych, 
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
 6. przenoszenia danych, 
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 8. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej Użytkownik  wyraził taką zgodę. 
 9. Powyższe uprawnienia nie przysługują Użytkownikowi bezwzględnie i zależą od okoliczności przetwarzania jego danych osobowych. Jednak zawsze, jeżeli uzna on, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych Administrator dopuścił się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W razie potrzeby może także zwrócić się do Administratora, na przykład w drodze wiadomości mailowej na adres biuro@detoksvip.pl o udostępnienie informacji, jakie dane osobowe Użytkownika i w jakich celach są przetwarzane przez Administratora. 
 • Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych oraz źródła pochodzenia danych
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale stanowi wymóg umowny umożliwiający Administratorowi świadczenie usług na rzecz Użytkownika. Niepodanie danych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług na rzecz Użytkownika. 
 •  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania. Każdą decyzję dotyczącą Użytkownika, na podstawie danych, które Administrator o nim posiada, podejmuje człowiek. Wprawdzie Administrator używa narzędzi teleinformatycznych do przetwarzania danych osobowych, lecz ten proces nie skutkuje tym, że decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany (np. przez algorytmy komputerowe).   
 • Pliki cookies 
 1. Administrator informuje, że na Stronie korzysta z tzw. plików cookies –  są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze Stroną, rozpoznaje ona rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji. 
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonuje się, korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na Stronie. 
 4. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w menu pomocniczym przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z niniejszej Strony lub innych stron internetowych, korzystających z plików cookies.
 5. Na niniejszej Stronie, wykorzystywane są następujące pliki „cookies”: 
 6. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; 
 7. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 
 8.  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; 
 9. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
 10. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
 11. pliki cookies pochodzące od współpracujących podmiotów trzecich to jest Facebook i Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich, opierając się na poniższych informacjach.
 
 •  Pozostałe narzędzia elektroniczne
 1. Google Analytics – jest to narzędzie elektroniczne składające się na systemem statystyk, który zbiera dane na temat Użytkowników, jacy odwiedzają daną stronę internetową. Zbieranie danych umożliwia specjalny kod JavaScript, instalowany na stronie. Kod ten pobiera określone dane o Użytkowniku, w chwili, gdy wejdzie on na stronę i następnie kod ów przesyła dane do Google Analytics. Zestawienie takich danych można później oglądać w formie różnych rozbudowanych raportów. Google Analytics świadczone jest przez Google LLC, adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Serwery, na których dane są przechowywane znajdują się poza Unią Europejską, najczęściej w USA. Google LLC przystąpiła jednak do programu EU-USPrivacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez prawo Unii Europejskiej. W przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych. Administrator zbiera dane za pomocą Google Analytics w prawnie uzasadnionym interesie. Tworzone statystyki i analizy posłużą bowiem do ulepszenia niniejszej Strony internetowej.  
   Postanowienia końcowe 
 1. Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Polityka przetwarzania danych osobowych obowiązuje od dnia 01 lipca 2019 r. 
 
Jako jedyny ośrodek w Polsce zapewniamy opiekę wykwalifikowanych lekarzy 7 dni w tygodniu
INFORMACJE
O DETOKSVIP

Współpracujemy z wieloma firmami medycznymi, konsorcjami, lekarzami świadczącymi usługi na wezwanie oraz m.in. psychologami, terapeutami i innymi specjalistami na terenie całego kraju.

U nas i dla nas to Ty jesteś najważniejszą osobą. Zrób pierwszy krok, zadzwoń i pozwól nam działać. Gdy Twoje zdrowie stanie się naszym wspólnym celem­ na efekty nie będziesz musiał długo czekać!

Centrum konferencyjno szkoleniowe
Domaniewska 47/10,
02-672 Warszawa
+48 512 390 500
 

Konsorcjum leczenia uzależnień Wrocław
Piłsudskiego 74/lokal 320
50-020 Wrocław
+48 512 390 500

Piłsudskiego 74/lokal 320
50-020 Wrocław
+48 512 390 500
+48 780 020 487

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk-Otomin
ul. Klonowa 8
80-298 Otomin
+48 512 390 500

ul. Klonowa 8
80-298 Otomin
+48 512 390 500
+48 58 585 99 69

Konsorcjum leczenia uzależnień Wrocław
ul. Boczna 2
11-400 Wrocław
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień DetoksVIP
Leśna 30
05-506 Magdalenka
+48 512 390 500
 

Konsorcjum leczenia uzależnień Kraków
ul Sportowa 41,
32-040 Świątniki Górne, Kraków
+48 512 390 500

ul Sportowa 41,
32-040 Świątniki Górne, Kraków
+48 512 390 500
+48 12 300 28 84

Konsorcjum leczenia uzależnień Konin
62-500 Posada/Konin
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk
ul. Bolesława Chrobrego 96E/65
80-414 Gdańsk
+48 607 923 400

ul. Bolesława Chrobrego 96E/65
80-414 Gdańsk
+48 607 923 400

4MIPCGROUP
ORLY
ORLY
Orły
My icon title
My icon title
All Rights Reserved DetoksVIP 2020 | Copyright by DetoksVIP 2020 | licenced by IV MI – PC GROUP | Creativity Overload by PixelCrafter
LAUREAT KONKURSU | ORŁY MEDYCYNY 2018 i 2019